Skip to Content

《維摩詰所說經》一處標點修正

《維摩詰所說經》卷2〈入不二法門品 9〉:「現見菩薩曰:「盡、不盡為二。法若究竟盡若不盡,皆是無盡相;無盡相即是空,空則無有盡不盡相。如是入者,是為入不二法門。」」(CBETA, T14, no. 475, p. 551, a10-12)
=>
《維摩詰所說經》卷2〈入不二法門品 9〉:「現見菩薩曰:「盡、不盡為二。法若究竟盡若不盡,皆是無盡相;無盡相即是空,空則無有盡不盡相。如是入者,是為入不二法門。」」(CBETA, T14, no. 475, p. 551, a10-12)
 

 

回應瀏覽選項

選擇你喜歡的顯示回應的模式,並點選「儲存設定」,以啟用你所做的變更。
maha's 的頭像

RE:《維摩詰所說經》一處標點修正

這在目前 CBETA 最新版(2019.Q1)已修訂了,如下:

《維摩詰所說經》卷2:「盡、不盡為二。法若究竟盡、若不盡,皆是無盡相」(CBETA, T14, no. 475, p. 551a10-11)
 
 

 

CBETA Maha 吳寶原 

 

回應瀏覽選項

選擇你喜歡的顯示回應的模式,並點選「儲存設定」,以啟用你所做的變更。


forum | about seo