CB03728讨论

《五佛頂三昧陀羅尼經》卷2〈5 行相三昧耶品〉:「仁者當即[9]諦觀鼻端想心無惑。右手[A1]掐珠左[10]手當胸結數珠印XX誦呪。數課滿已。置以數珠淨潔合處。」(CBETA, T19, no. 952, p. 271b7-9)[9]:諦【大】,識【甲】[A1]:掐【CB】,搯【大】[10]:手【大】,〔-〕【甲】

《一字佛頂輪王經》卷2〈4 分別密儀品〉:「仁者當即如在帳內佛右跪坐。識觀鼻端想心無惑。右手[A1]掐珠左手當胸。結數珠印[18]調調誦呪數。課滿已[19]置數珠[20]於淨香篋中。印呪護持。重燒焯香。」(CBETA, T19, no. 951, p. 235b18-22)[A1]:掐【CB】,搯【大】[18]:調調【大】,課【宋】【元】【明】【甲】[19]:置【大】,置於【宋】【元】【明】【甲】[20]:於【大】,〔-〕【宋】【元】【明】【甲】

 

cbeta数据库认定此字为迢字,有认定正字为沿字。

估计此字应该是課字。误写为調字。又误为迢字,又误为沿字。

maha's 的頭像

首先,CB03728 [這-言+(鉛-金)] 【Big5通用字: 沿】,應改作【Big5通用字: 】。

「迢迢誦呪」或「調調誦呪」似有成立的可能。因「迢迢」有「時間長久」之意,而「調調誦呪」則有以下其他出處:

《一字佛頂輪王經》卷4〈大法壇品 8〉:「手執傘蓋面東趺坐。調調誦呪。呪令傘蓋放大光焰」(CBETA, T19, no. 951, p. 253, a15-16)
《一字佛頂輪王經》卷4〈供養成就品 9〉:「結金剛座調調誦呪」(CBETA, T19, no. 951, p. 253, c26-27)
《五佛頂三昧陀羅尼經》卷4〈修證悉地品 9〉:「結金剛座[3]調[*]調誦呪」(CBETA, T19, no. 952, p. 281, a6-7) [3]調=迢【甲】*。[*3-1]調=迢【甲】*。
《五佛頂三昧陀羅尼經》卷4〈修證悉地品 9〉:「面東趺坐調調誦呪。呪僧伽梨衣令現火焰」(CBETA, T19, no. 952, p. 281, c5-6)
《如意輪陀羅尼經》卷1〈佩藥品 6〉:「和擣藥時調調誦明」(CBETA, T20, no. 1080, p. 194, a21-22)
《法界聖凡水陸大齋法輪寶懺》卷9:「搗時誦真言。日月蝕時。置藥像前。調調誦呪。呪藥不絕」(CBETA, X74, no. 1499, p. 1034, c20-21 // Z 2B:3, p. 54, a17-18 // R130, p. 107, a17-18)
 

 

CBETA Maha 吳寶原