Skip to Content

《佛說施餓鬼甘露味大陀羅尼經》标点

《佛說施餓鬼甘露味大陀羅尼經》:「如是慳人,不慮無常,護惜財物,言作百年,加復教他,貪求藏積。不知無常、老、病相逐身。遇惡病,自知不久,」(CBETA, T21, no. 1321, p. 484c24-26)

应改为:

《佛說施餓鬼甘露味大陀羅尼經》:「如是慳人,不慮無常,護惜財物,言作百年,加復教他,貪求藏積。不知無常老、病相逐身遇惡病,自知不久,」(CBETA, T21, no. 1321, p. 484c24-26)forum | about seo