Skip to Content

《雲谷和尚語錄》卷1 磁石

《雲谷和尚語錄》卷1:「晚小參。問答罷乃云。德山小參不答話。奮巨靈分太華之威。趙州小參要答話。展金翅擘滄溟之勢。若是舉一明三。目機銖兩。如鎡石見鐵相似。輕輕一引便動。」(CBETA, X73, no. 1454, p. 434b16-19 // R127, p. 155b14-17 // Z 2:32, p. 78b14-17)

 

从文意上来说,鎡石应该为磁石。forum | about seo