Skip to Content

《毗尼作持續釋》卷7 茶字

《毗尼作持續釋》卷7:「賢愚經云。佛告阿難。古昔無量阿僧祇劫。此閻浮提於山林中。有一師子。名[足*荼]迦羅毗(上音翻云堅誓)。軀體金色。光相明顯。」(CBETA, X41, no. 730, p. 420c16-18 // R65, p. 150b9-11 // Z 1:65, p. 75d9-11)

 

红色茶字,疑为荼字。forum | about seo