Cbeta《輔宏記》「輔行。土若木無」,疑為「本」字

Cbeta《輔宏記》「輔行。土若無」,疑為「本」字

 

《四教儀註彙補輔宏記》卷4:「輔行。土若無。計應有錯者。」(CBETA, X57, no. 980, p. 772, a5-6 // Z 2:7, p. 222, d11-12 // R102, p. 444, b11-12)

 

引證如下:

1. 《止觀輔行傳弘決》卷2:「土若無。計應有錯。世間是有何故邪見。」(CBETA, T46, no. 1912, p. 199, b7-8)

 

2. 《四教儀註彙補輔宏記》卷4:「問言。土若無。計應有錯。世間是有。何故邪見。」(CBETA, X57, no. 980, p. 771, c2-3 // Z 2:7, p. 222, b8-9 // R102, p. 443, b8-9)

 

請您參考

 

末學 敬上

maha's picture

Cbeta《輔宏記》「輔行。土若無」,疑為「本」字

卍續藏原書字跡不清,當作「本」字才對。CBETA 會予以訂正。謝謝!

 

CBETA Maha 吳寶原