CBETA 《中觀論疏》勞而無「祖」,疑應為「袒」

CBETA 《中觀論疏》勞而無「祖」,疑應為「袒」

 

《中觀論疏》卷1:「勞而無,立而不陂。」(CBETA, T42, no. 1824, p. 4, b26)

 

1.《法華義疏》卷12〈觀世音菩薩普門品 25〉:「次、「偏袒右肩」者,外書云「勞而無」,內教請道袒肩者風俗不同,其猶彼國露頂為禮,此土冠帽為恭敬也。」(CBETA, T34, no. 1721, p. 625, a14-16)

 

2.案南京:金陵刻經處,民四年,木刻版,亦作「袒」字。

《中觀論疏‧中觀科判》,台北:佛陀教育基金會,p.8,2004。

 

 

請您參考

 

末學 敬上

maha's 的頭像

謝謝!我們會列入修訂參考。
 
CBETA Maha 吳寶原