T99《雜阿含583經》一處標點

《雜阿含583經》卷22:「爾時,世尊說偈答言:
「破壞諸闇冥, 光明照虛空,
 今[4]毘[5]盧遮那, 清淨光明顯。
 羅[6]睺避[7]虛空, 速放飛兔像,
 羅睺阿修羅, 即捨月而還。
 舉體悉流污, 戰怖不自安,
 神[8]昬志迷亂, 猶如重病人。」
時,有阿修羅名曰[9]婆稚,見羅」(CBETA, T02, no. 99, p. 155, a15-22)
[4]毘=鞞【宋】【元】【明】【聖】。[5]盧=魯【宋】【聖】。[6]睺+(羅)【聖】。[7]虛空=去【聖】。[8]昏=惛【宋】【元】【明】【聖】。[9]Vepacitti.。

----------

標點應作:

爾時,世尊說偈答言:
「破壞諸闇冥, 光明照虛空,
 今[4]毘[5]盧遮那, 清淨光明顯,
 羅[6]睺避[7]虛空, 速放飛兔像。」

以下六句則是描述故事進展,不是世尊說偈的內容:
「羅睺阿修羅, 即捨月而還。
 舉體悉流污, 戰怖不自安,
 神[8]昬志迷亂, 猶如重病人。」
時,有阿修羅名曰[9]婆稚,見」(CBETA, T02, no. 99, p. 155, a19-22)
[8]昏=惛【宋】【元】【明】【聖】。[9]Vepacitti.。

感謝法友指正,原標點確實有誤。標點似乎可更正為:

《雜阿含583經》卷22:爾時,世尊說偈答言:
「破壞諸闇冥, 光明照虛空,
 今[4]毘[5]盧遮那, 清淨光明顯。
 羅[6]睺避[7]虛空, 速放飛兔像,
 羅睺阿修羅, 即捨月而還。
 舉體悉流污, 戰怖不自安,
 神[8]昬志迷亂, 猶如重病人。

因「羅[6]睺避[7]虛空,速放飛兔像」係描述羅睺為避佛光而放捨月天。如上標點會不會更合適些。

 

《別譯雜阿含167經》卷9:

「月處虛空中, 能滅一切闇,
 有大光明照, 清白悉明了。
 月是世[3]明燈, 羅睺應速放。」
 羅睺聞偈已, 心中懷戰[4]慄,
 流汗如沐浴, 即速放彼月。」(CBETA, T02, no. 100, p. 436, a16-20)
[3]明=間【聖】。[4]慄=憟【宋】【元】。

----------

由「羅睺聞偈已」,我們知道世尊的偈頌包含「月是世明燈,羅睺應速放」。

從巴利《相應部2.9經》偈頌:

「月已歸依如來、阿羅漢
 請釋放月,羅侯!諸佛陀對世間是憐愍的。」

我們知道世尊的偈頌必須包含「釋放月亮」的勸說或指令。

這是為什麼我如此主張的原因:

「破壞諸闇冥, 光明照虛空,
 今毘盧遮那, 清淨光明顯,
 羅睺避虛空, 速放飛兔像。」
 羅睺阿修羅, 即捨月而還,
 舉體悉流污, 戰怖不自安,
 神昬志迷亂, 猶如重病人。(CBETA, T02, no. 99, p. 155, a16-21)

Yifertw

同意您的主張。您是對的。