CB18413讨论

《四分律行事鈔簡正記》卷1:「初將百人[3]十五人往。次將三十二十人往。乃至最後單[A149]己而往。長者恠問之曰:“尊者初來,從弟多。今何單[A150]己,更無給侍?”」(CBETA, X43, no. 737, p. 17a19-21 // R68, p. 139a4-6 // Z 1:68, p. 70a4-6)[3]:十五疑倒[A149]:己【CB】,巳【卍續】[A150]:己【CB】,巳【卍續】

 

这个字已经有编码了,是U+2B0E0。

查找含义,对应两个字。袍或者绝。cbeta标志为绝字。

但是从上下文看,似乎袍字更符合一些?

maha의 이미지

謝謝告知 CB18413 unicode 編碼:U+2B0E0。

這裡「從弟絕多」的是指「隨從的弟子很多(眾多)」。參考:

《善見律毘婆沙》卷13:「大房者,此房極大無有齊限,乞求絕多,或乞人或借人,或乞作器或借作器」(CBETA, T24, no. 1462, p. 764b21-23)
《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷15:「故云海神聽而時雨滂沱。其行跡絕多。亦廣如傳說。」(CBETA, T36, no. 1736, p. 115c11-12)
《宋高僧傳》卷19:「此山絕多靈跡。初名石城」(CBETA, T50, no. 2061, p. 834b24)
 
CBETA Maha 吳寶原