No. 1750 智顗說《佛說觀無量壽佛經疏》一處標點問題

《觀無量壽佛經疏》:「次、明有益行。前十六觀門得大利益,現身得見彼佛菩薩。「善男子善女人聞名」下,明其念佛菩薩之益。但得聞名,除無量罪,何況憶念。明念佛菩薩有大利益,舉劣況勝。「念佛者人中分陀利華」,明其身勝。「觀音勢至為勝友」,伴勝。」(CBETA 2024.R1, T37, no. 1750, p. 194c9-14)
 

此句的句逗,似乎應爲“次、明有益。行前十六觀門得大利益,現身得見彼佛菩薩。”因爲這句解釋的經文是:「行此三昧者,現身得見無量壽佛及二大士。」(CBETA 2024.R1, T12, no. 365, p. 346b9-10)。所以應是“明有益”,這個「益」是由「行十六觀」而來。不知末學如此理解是否合旨?

 

香泉妙然您好:

贊同您的修訂建議,CBETA 修訂本題標點。

修訂後

T37n1750_p0194c09:當受持無令忘失」,對其後問。次、明有益。行前
T37n1750_p0194c10:十六觀門得大利益,現身得見彼佛菩薩。「善

參考資料:

《觀無量壽佛經疏》:「其念佛菩薩之益。」(CBETA 2024.R1, T37, no. 1750, p. 194c11)

CBETA 陳亭螢