N0004 一处注释疑似错误

《相應部經典(第22卷-第34卷)》:「〔九七〕第五 指尖[1]」(CBETA 2021.Q2, N15, no. 6, p. 208a2-3)[1]:漢譯雜阿含經卷十四(大正藏二.六一七b)原本經名有 nakhāsikam 應作 nakhasikhaṁ。

 

《增壹阿含經》卷14:「
[8](四)」(CBETA 2021.Q2, T02, no. 125, p. 617b7)
[8]~S. 22. 97. Nakhāsikha.。

增一这个地方指过去的  

但是杂阿含整个经都没有600这么大的行号呢

 

然后这个经跟中阿含应该是一个

《中阿含經》卷11〈6 王相應品〉:「(六一)[3]中阿含王相應品[4]牛糞喻經第四[5](初一日誦)」(CBETA 2021.Q2, T01, no. 26, p. 496a15-17)[3]:中阿含【大】,〔-〕【明】[4]:~S. XXII. 96. Gomaya.,[No. 99(264)][5]:初一日誦【大】,〔-〕【明】

討論區:

《相應部經典(第22卷-第34卷)》:「〔九七〕第五 指尖[1]」(CBETA 2021.Q2, N15, no. 6, p. 208a2-3)[1]:漢譯雜阿含經卷十四(大正藏二.六一七b)原本經名有 nakhāsikam 應作 nakhasikhaṁ。

贊同讀者建議,

[1]:漢譯雜阿含經卷十四(大正藏二.六一七b)原本經名有 nakhāsikam 應作 nakhasikhaṁ。

「雜阿含經」修訂為「增壹阿含經」

 

《增壹阿含經》卷14:「
[8](四)」(CBETA 2021.Q2, T02, no. 125, p. 617b7)
[8]~S. 22. 97. Nakhāsikha.。

增一这个地方指过去的  

但是杂阿含整个经都没有600这么大的行号呢

 

然后这个经跟中阿含应该是一个

《中阿含經》卷11〈6 王相應品〉:「(六一)[3]中阿含王相應品[4]牛糞喻經第四[5](初一日誦)」(CBETA 2021.Q2, T01, no. 26, p. 496a15-17)[3]:中阿含【大】,〔-〕【明】[4]:~S. XXII. 96. Gomaya.,[No. 99(264)][5]:初一日誦【大】,〔-〕【明】

 

S. 22.96《牛糞經》和S. 22.97《指尖經》兩部經的內容看起來有部分內容相近。你提到的《中阿含經.牛糞喻經》,在N15n0006_p0203a13〔九六〕第四 牛糞 [1] 的校注有提到對應囉!

 

 

 

CBETA 陳亭螢