T587 v1一处

《勝思惟梵天所問經》卷1:「又譬如人求索,虛空東西馳走言:『我欲得空,我欲得空。』」(CBETA 2021.Q1, T15, no. 587, pp. 66c29-67a1)
应该是
《勝思惟梵天所問經》卷1:「又譬如人求索虛空, 東西馳走言:『我欲得空,我欲得空。』」(CBETA 2021.Q1, T15, no. 587, pp. 66c29-67a1)
 

贊同建議,CBETA 列入修訂。

修訂前:

T15n0587_p0066c29:無相相,不出無願相。又譬如人求索,虛空
T15n0587_p0067a01:西馳走言:『我欲得空,我欲得空。』於空中行

修訂作:

T15n0587_p0066c29:無相相,不出無願相。又譬如人求索虛空,
T15n0587_p0067a01:西馳走言:『我欲得空,我欲得空。』於空中行

謝謝。

CBETA 楊琍愉