T0279 四聖諦第八 用詞錯誤

CBETA 2020 Q4 ePub 電子書当中

尔时,文殊师利菩萨摩诃萨告诸菩萨言:

     “诸佛子!苦圣谛,此娑婆世界中,或名:罪,或名:逼迫,或名:变异,或名:攀缘,或名:聚,或名:

這個“”用得不对。应该用的是“  ”

扫描版:汉字「剌」在《康熙字典》页码:140.014 

剌 【子集下】【刀字部】【說文】戾也。从束从刀。刀者,剌之也。【前漢·杜欽傳】無乖剌之心。

【韻會】从約束之束,从刀。與刺字不同

刺: 异体字      𣐁 𠚷 ,虽然异体字当中有“剌”这个字,但是用字还是要按大藏经里的来。 

非常重要的是。在《碛砂大藏经》和《乾隆大藏經》的影印版本中,用的都是“剌”。

 

感恩。

 

附件大小
图像图标 乾隆大藏经259.09 KB
图像图标 错误处25.66 KB
图像图标 碛砂大藏经157.12 KB
maha的头像

《八十華嚴》此處:

《大方廣佛華嚴經》卷12:「諸佛子!苦聖諦,此娑婆世界中,或名:罪,或名:逼迫,或名:變異,或名:攀緣,或名:聚,或名:,或名:依根,或名:虛誑,或名:瘡處,或名:愚夫行。」(CBETA 2020.Q4, T10, no. 279, p. 60a14-17)

對應的《六十華嚴》作:

《大方廣佛華嚴經》卷4:「佛子!所說苦諦者,於此娑婆世界,或言害、或言逼迫、或言變異、或言境界、或言聚、或言、或言依根、或言不實、或言[8]、或言童蒙行。」(CBETA 2020.Q4, T09, no. 278, p. 420b6-9)
[8]癰【大】,雍【宋】【宮】,癡【元】【明】【聖】。

以上兩者皆提到「刺」跟「癰」,而《雜阿含》常以「如癰、如刺」來作形容,如:

《雜阿含經》卷10:「比丘!諦觀思惟分別,無所有、無牢、無實、無有堅固,如病、如癰、如刺、如殺,無常、苦、空、非我。」(CBETA 2020.Q4, T02, no. 99, p. 68c6-8)

又,古德對於上述《華嚴經》「或名:刺」的解釋為「從喻立名。如刺未拔」,如下:

《華嚴經疏注》卷20:「或名聚。五盛陰苦。或名[A3]刺。從喻立名。如[A4]刺未拔。」(CBETA 2020.Q4, X07, no. 234, p. 752a19-22 // Z 1:7, p. 158c4-7 // R7, p. 316a4-7)
[A3]刺【CB】,剌【卍續】。[A4]刺【CB】,剌【卍續】。
---
《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷12:「聚者五盛陰苦也[A31]刺者從喻立名如[A32]刺未拔」(CBETA 2020.Q4, L130, no. 1557, p. 537b3-4)
[A31]刺【CB】,剌【龍】。[A32]刺【CB】,剌【龍】。
---
《華嚴經疏論纂要》卷21:「聚者。五盛陰苦也。刺者。從喻立名。如刺未拔。」(CBETA 2020.Q4, B03, no. 2, p. 433a10)
---

「刺」、「剌」兩字有異體關係,經文經常混用,所以常見藏經將「刺」印作「剌」。

CBETA Maha 吳寶原