Skip to Content

《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會》卷2

《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會》卷2:「蓮華藏真言曰。曩莫三滿多[38]沒馱喃(引[*]一)[39]糝索[*](二)娑嚩(二合)賀(引)」(CBETA, T18, no. 852a, p. 125c20-22)[38]:沒【大】,〔-〕【乙】[39]:糝【大】,【乙】[*]:二【大】*,〔-〕【甲】【乙】*

 

http://dia.dila.edu.tw/pages/Tv18p0125

注释39。 字应该为:U+2DAC9.

 

 

评论查看选项

选择你喜欢的显示评论的模式,并点选“储存设置”,以启用你所做的变更。
maha的头像

RE:《大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會》卷2

OK,CBETA 新增 CB34614 [樆-禸+ㄆ](U+2DAC9)一字。

CBETA Maha 吳寶原 

 

评论查看选项

选择你喜欢的显示评论的模式,并点选“储存设置”,以启用你所做的变更。


forum | about seo