CB12134字讨论

组字式为[鳥*欠]。

《一切經音義》卷90:「上鄔姑反下煙結反尚書嗚呼嗟嘆辭也說文或從欠作[鳥*欠]毛詩傳曰噎謂憂不能息也方言云痛也說文並從口形聲字」(CBETA, T54, no. 2128, p. 879c17-18)

 

怀疑组字式错误。应该是歍字。

maha的头像

此處,大正藏該字印作:。字跡接近[鳥*欠]。但翻查高麗藏,是為「歍」字。CBETA 會校訂作「歍」字。

CBETA Maha 吳寶原