T0926 藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌供養法

 如是種種供養具 及諸世間諸供養
 奉獻光音如來前 為利(聖施)主願納受
 我昔所造諸惡業 皆由無始貪嗔癡
 從身語意之所坐 一切我今皆懺悔
 十方所有諸眾生 二乘有學及無學

--------------------

該段經文中,利(聖施)主 是何意?是否指(聖施)為一合字?但若是合字,應用中括號。

又‘從身語意之所坐,似應為‘從身語意之所

maha的头像

本經「聖施」二字出現40次,原書均呈現小字,按 CBETA 編輯格式處理成"(聖施)",並以小字呈現。
 
「聖施」後面皆有「主」字,「(聖施)主」可能是對「施主」的敬稱;但因偈頌一句七字的格式,"(聖施)"有合為一字的意味。
 
「從身語意之所」,本經其他8處皆作「從身語意之所」,原書「坐」字明顯有誤,我們會修訂作:
 
T19n0926_p0044a03║ 從身語意之所[坐>生] 一切我今皆懺悔
CBETA Maha 吳寶原 

 

又,該經中「諸佛住世轉法輪」似應為「佛住世轉法輪」。

maha的头像

又,該經中「諸佛住世轉法輪」似應為「請佛住世轉法輪」。

贊同。參考:

 • 《大方廣佛華嚴經》卷40〈入不思議解脫境界普賢行願品〉:「所有禮讚供養[2]福, 佛住世轉法輪, 隨喜懺悔諸善根, 迴向眾生及佛道。」(CBETA, T10, no. 293, p. 847, a24-26)
  [2]明註曰福流通本作佛。
 • 《藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌供養法》卷1:「所有禮讚供養福 佛住世轉法輪
   隨喜懺悔諸善根 回向眾生及佛道」(CBETA, T19, no. 926, p. 43, b1-3)
 • 《藥師七佛供養儀軌如意王經》卷1:「所有禮讚供養佛 佛住世轉法輪
   隨喜懺悔諸善根 迴向眾生及佛道」(CBETA, T19, no. 927, p. 49, c5-6)

又,底下這裡也會修訂:

X74n1475_p0390a16║ 所有禮讚供養福 

CBETA Maha 吳寶原