Skip to Content

《增壹阿含15.1經》

兩個問題:

1. 去頓號或補上「婆羅門」?

2. 加「不應」或「可捨」二字?

---

增壹阿含經有無品第十五

[0577a16] 爾時,世尊告諸比丘:「當知有此二見。云何為二?所謂有見、無見。諸有沙門、婆羅門於此二見習已、誦已,終不從其法,如實而不知,此則非沙門、婆羅門。於沙門,則犯沙門法;於婆羅門,則犯婆羅門法,此沙門(婆羅門?)終不以身作證而自遊戲。諸有沙門、婆羅門於此二見(不應?)誦讀、諷念,知捨,如實而知,此則沙門持沙門行,婆羅門知婆羅門行,自身取證而自遊戲:生死已盡,梵行已立,更不復受有,如真知之。是故,諸比丘!於此二見應習行,應諷誦,盡當捨離。如是,諸比丘!當作是學。」

---

佛光阿含藏及舊版光碟都有註明頓號後有該詞:麗本無「婆羅門」三字,今依據宋、元、明三本補上,故似乎補上該詞較佳(或者去頓號)?否則留一個頓號在那裡,還頗突兀。

另,從結論句:「是故,諸比丘!於此二見不應習行,不應諷誦,盡當捨離。」及前後對比句型:「於此二見習已、誦已」應對「於此二見不習、不誦」,第二句之「有沙門、婆羅門於此二見」後似乎應該加上「不應」誦讀、諷念?

佛光阿含藏及舊版光碟皆有註解「知」捨前有「可捨」:「知」字之上,宋、元、明三本均有「可捨」二字(雖不知「可捨」是跟著「知捨」而變成「可捨知捨」,還是接在前詞「誦讀、諷念」後),故或也可把「可捨」加在「誦讀、諷念」後(雖加「可捨」語氣不是這麼強)?

簡單說,若第二句「沙門、婆羅門於此二見誦讀、諷念」沒有加字,語義邏輯會不連貫。

 

若理解有誤,煩請不吝指正。感謝!

---

祝 福慧增長,早淨法眼!

 

回應瀏覽選項

選擇你喜歡的顯示回應的模式,並點選「儲存設定」,以啟用你所做的變更。

Dear Yishou,  

回應瀏覽選項

選擇你喜歡的顯示回應的模式,並點選「儲存設定」,以啟用你所做的變更。


forum | about seo