T17n0842《大方廣圓覺修多羅了義經》斷句錯誤

大德,圓覺經普眼章有一處斷句錯誤

原文

[0914c02] 「善男子!彼之眾生幻身滅故幻心亦滅,幻心滅故幻塵亦滅,幻塵滅故幻滅亦滅,幻滅滅故非幻不滅;譬如磨鏡垢盡明現。善男子!當知身心皆為幻垢,垢相永滅十方清淨。善男子!譬如清淨摩尼寶珠,映於五色隨方各現,諸愚癡者見彼摩尼實有五色。善男子!圓覺淨性現於身心隨類各應,彼愚癡者說淨圓覺實有如是,身心自相亦復如是;由此不能遠於幻化。是故我說身心幻垢,對離幻垢說名菩薩;垢盡對除,即無對垢及說名者。

建議改為

[0914c02] 「善男子!彼之眾生幻身滅故幻心亦滅,幻心滅故幻塵亦滅,幻塵滅故幻滅亦滅,幻滅滅故非幻不滅;譬如磨鏡垢盡明現。善男子!當知身心皆為幻垢,垢相永滅十方清淨。善男子!譬如清淨摩尼寶珠,映於五色隨方各現,諸愚癡者見彼摩尼實有五色。善男子!圓覺淨性現於身心隨類各應,彼愚癡者說淨圓覺實有如是身心自相,亦復如是;由此不能遠於幻化。是故我說身心幻垢,對離幻垢說名菩薩;垢盡對除,即無對垢及說名者。

討論:此處世尊用摩尼珠比喻圓覺自性,珠上所反映出的五色比喻自性所呈現的妄心與妄身,兩個比喻有呼應,前面說愚人會以為摩尼寶珠上的顏色是寶珠自身所具有的,後面說愚人誤把自性所現的身心自相當成自性本有的。

cklr好:

感謝來函指正。修訂後

《大方廣圓覺修多羅了義經》:「彼愚癡者說淨圓覺實有如是身心自相,亦復如是;」(T17, no. 842, p. 914c8-9)

CBETA 張伯雍